Fony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (II.2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021-02-16-tól

Fony Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, a képviselő-testület hivatalára, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre), az ellátott feladatokra terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1)  Az önkormányzat a 2021. évi költségvetését:

123.380.701. -Ft.Költségvetési bevétellel
133.848.250. -Ft.Költségvetési kiadással
-10.467.549.  -Ft. 0  -Ft. 0 -Ft.Költségvetési egyenleggel -ebből működési felhalmozási

                                            10.467.549. -Ft.         Finanszírozási bevétellel

                                                     0. -Ft.                Finanszírozási kiadással

                                             10.467.549.-Ft.         Finanszírozási egyenleggel

a bevételek és a kiadások főösszegét 133.848.250.-Ft. összegben állapítja meg.

 (2)  Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3)   A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2 melléklet részletezi.

(5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében az önkormányzat az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. § A költségvetés részletezése

  1. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2)   Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    

(3)   Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.     

(4)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6)   Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7)  A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati és költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3. mellékletek szerint határozza meg.

(8)  Az Önkormányzat a kiadások között általános tartalékot és céltartalékot nem képez.

(9) Az Önkormányzat a 2021. évre vonatkozóan az önkormányzat által fenntartott falugondnoki szolgálat létszámát 1 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 14 főben állapítja meg.

(10) Az önkormányzat saját forrásai terhére a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – az illetményalapot 46.380.-Ft. összegben állapítja meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1)   Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2)  Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3)   Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(4)   A kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket fenntartja magának.    

5. § Az előirányzatok módosítása

  1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.

(2)   A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(4)   A Képviselő-testület félévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

6. § A gazdálkodás szabályai

(1)   A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2)   A költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül a nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet a működésére használ fel.

(3)   A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(4)   A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(5)   A közös önkormányzati hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezeti.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1)   Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2)   Az Önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok ellátását külső szerv útján biztosítja. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

Fony, 2021. február 16.

            Ivancsó János Sándor                                                      dr. Csurilla Martina jegyző

                    polgármester                                                       nevében és felhatalmazásával:

                                                                                                       dr. Kerékgyártó Judit

                                                                                                                 aljegyző

Mellékletek

Kategória: Rendeletek | A közvetlen link.