Fony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Fony Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2020-11-27-tól

Fony Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. §

A Fony Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet a következő 46/A. §-sal egészül ki:

46/A. § A polgármester, az alpolgármester és a képviselők, illetve a hozzátartozóik Mötv. 39. §-ában foglaltak alapján tett vagyonnyilatkozatát az Ügyrendi Bizottság elnöke kezeli és tartja nyilván. A vagyonnyilatkozatokat az Ügyrendi Bizottság elnöke veszi át. Az Ügyrendi Bizottság elnökének vagyonnyilatkozatát az Ügyrendi Bizottság egyik tagja veszi át. A polgármester, az alpolgármester és a képviselők vagyonnyilatkozata nyilvános, a hozzátartozók vagyonnyilatkozata nem nyilvános.

(2) A vagyonnyilatkozatok megőrzéséről és nyilvántartásáról az Ügyrendi Bizottság elnöke köteles gondoskodni.

  • §

A Fony Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet a következő 50/A. §-sal egészül ki:

50/A. § A polgármester, az alpolgármester és a képviselő köteles a Mötv. 39. §-ában foglaltak alapján vagyonnyilatkozatot tenni a megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül. A polgármester, az alpolgármester és a képviselő saját vagyonnyilatkozatához köteles csatolni a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének vagyonnyilatkozatát.

  • §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kategória: Rendeletek | A közvetlen link.