Fony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2020. (X.5.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

2020-10-06-tól

Fony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja, hatálya

1. § (1) Fony Község Önkormányzata a Magyarország 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. mellékletének I. 8. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás jogcímén 1.657.350.-Ft. összegű támogatásban részesült 87 m3 mennyiségű kemény lombos tűzifa megvásárlása érdekében.      

(2) A rendelet célja, hogy Fony településen élők részére támogatást nyújtson. A szociális rászorultság alapján meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, települési támogatás, egyszeri szociális célú tűzifa juttatás jogosultsági feltételeit, az igénylés és az elbírálás menetét.

(3) A rendelet hatálya kiterjed Fony község közigazgatási területén állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező polgárokra, akik életvitelszerűen a településen tartózkodnak.

2. A támogatás feltételei, mértéke

2. § (1) Az önkormányzat a rászoruló személyeknek a rendelkezésére álló keret mértékéig vissza nem térítendő természetbeni támogatást állapíthat meg, szociális célú tűzifát biztosíthat.

(2) A települési önkormányzat a szociális célú tűzifa támogatásban részesülő személytől ellenszolgáltatást nem kér.

(3) A szociális célú tűzifa szállításából származó költségek a települési önkormányzatot terhelik.

(4) A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt a személyt, aki:

  1. aktív korúak ellátására, vagy
  2. időskorúak járadékára, vagy
  3. települési támogatásra (különös tekintettel a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult, vagy
  4. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő és hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket gondoz, vagy
  5. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket gondoz, vagy
  6. nyugdíjas, vagy
  7. jövedelme közfoglalkoztatásból származik.

(5) A támogatási kérelem elbírálásakor különösen előnyben kell részesíteni azt a személyt, akinek esetében a (4) bekezdésben meghatározott feltételek közül, egyidejűleg több feltétel is fennáll.

(6) A (4) bekezdésbe nem tartozó kérelmező esetében méltányolható élethelyzetben lévők részesülhetnek szociális célú tűzifa támogatásban.

(7) A szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra különálló lakott épületenként egy jogosultnak állapítható meg, egy fűtési idényben csak egy alkalommal (kivéve kihűlés vagy fagyhalál veszélyének fennállását).

(8) A szociális célú tűzifa támogatás kizárólag természetbeni ellátás formájában nyújtható ellátottanként legfeljebb 2 erdei m3 mennyiségben.

(9) A szociális célú tűzifa támogatást meghaladó igény esetén a kérelmezők közül előnyben részesül a 2. §-ban felsorolt jogosultsági sorrendben előbb lévő kérelmező. A Képviselő-testület köteles a teljes szociális célú tűzifa mennyiséget szétosztani, ennek alapján szükség szerint jogosult a kérelmezőhöz több szociális célú tűzifát kiszállítani.

(10) Kihűlés vagy fagyhalál veszélyének észlelése esetén Családsegítő, Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának, házi gondozó javaslata alapján hivatalból szociális tűzifa támogatásban kell részesíteni az érintettet.

3. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. § – ban meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, aki tűzifával egyáltalán nem fűthető ingatlan tekintetében igényli a támogatást.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él, a támogatás nem kérhető.

3. A támogatás igénylésének menete

4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre vagy hivatalból indul.

(2) A kérelmet 2020. december 1-jéig lehet benyújtani a Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatal Fonyi Kirendeltségéhez. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(3) A Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben eljárva a polgármester jogosult a kérelmek elbírálására, illetve a szociális tűzifa támogatás hivatalból történő megállapítására. A polgármester a szociális célú tűzifa támogatásról legkésőbb 2021. január 31. napjáig dönt.

(4) A szociális célú tűzifa kiosztásáról és házhozszállításáról 2021. február 15. napjáig az önkormányzat térítésmentesen gondoskodik. A szociális célú tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja, amely tartalmazza a jogosult nevét, lakcímét, az önkormányzati rendelet megnevezését és számát, az átvételre kerülő tüzelőanyag fajtáját, mennyiségét, az átvétel dátumát, az átvevő aláírását. 

4. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 8/2019. (XI.13.) önkormányzati rendelet.

Mellékletek

Kategória: Rendeletek | A közvetlen link.