Fony Község Önkormányzata Polgármesterének 5/2020. (V.28.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

2020-05-29-tól

Fony Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 81. § (1) bekezdésében, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Fonyi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal egyetértésben a következőket rendeli el:

  1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet célja, hogy a helyi kulturális igények, a hagyományok, lehetőségek alapján meghatározza Fony Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) közművelődési alapszolgáltatásait, feladatait, ellátásuk módját, finanszírozásuk módját és mértékét.

2. § A rendelet hatálya a helyi közművelődési alapszolgáltatást igénybe vevőkre, közművelődési tevékenység megvalósításában résztvevőkre, a közművelődési szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira terjed ki.

  • Az Önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások

3. § (1) Az Önkormányzat a következő közművelődési alapszolgáltatásokat biztosítja:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése.

(2) Az Önkormányzat a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése közművelődési alapszolgáltatás biztosítása érdekében a következő szakmai feladatokat látja el:

a) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,

b) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, vagy szolgáltatásokat szervez.

  • A közművelődési feladatok ellátásának formája és módja

4. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátásában együtt kíván működni:

a) közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel,

b) az egyházzal,

c) kulturális tevékenységet is végző gazdasági társaságokkal,

d) közművelődési feladatellátást vállaló magánszemélyekkel,

e) közművelődési feladatokat ellátó járási, megyei, országos intézményekkel,

f) művészeti, hagyományőrző, hagyományápoló, kulturális tevékenységet végző szervezetekkel, gazdasági társaságokkal, személyekkel,

g) köznevelési, oktatási intézményekkel

h) a települési nemzetiségi önkormányzattal.

(2) Az együttműködés során az Önkormányzat egyes közművelődési feladatait közművelődési megállapodás keretében a helyben működő, alapszabályukban közművelődési célokat is feltüntető és megvalósító civil szervezetek útján is elláthatja. A közművelődési megállapodásban részt vevők kötelesek beszámolni a megállapodásban rögzített feladatok teljesítéséről a Képviselő-testületnek.

(3) Az Önkormányzat az integrált közösségi és szolgáltató tér működését a Fony, Rákóczi út 10. szám alatt található önkormányzati épületben, a Fony, Fő út 3. szám alatt található kultúrteremben, illetve egyéb önkormányzati tulajdonú, kulturális közösségi rendezvény tartására alkalmas szabadtéri területen biztosítja.

(4) Az integrált közösségi és szolgáltató tér közművelődési feladatok ellátására szolgáló helyisége kulturális és közművelődési foglalkozások, programok, rendezvények lebonyolításához együttműködési megállapodás keretében térítésmentesen használható.

  • A feladatellátás mértéke

5. § (1) Az önkormányzat a rendeletben megfogalmazott közművelődéssel kapcsolatos feladatait az éves költségvetésben az erre a célra rendelkezésre álló keretösszeg erejéig kormányzati funkció keretében látja el.

(2) A feladatellátás forrása a központi költségvetésből származó állami hozzájárulás és támogatás, a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, a saját bevétel, valamint a különböző pályázatokon elnyerhető pályázati összeg.

(3) A törvény és e rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói, felügyeleti és egyéb jogköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

  • Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 3/2017. (II.25.) önkormányzati rendelet.

Kategória: Rendeletek | A közvetlen link.