Fony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Díszpolgári kitüntető cím alapításáról és adományozásának rendjéről

2021.12.20.

Fony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdés a) és i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület a Fony község fejlődéséért, értékeinek megőrzéséért kiemelkedően tevékenykedő személyek munkásságának megbecsülésére, méltó elismerésére a „Fony Község Díszpolgára” kitüntető címet alapítja.

2. § Fony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Fony Község Díszpolgára” kitüntető címet adományozhat annak a belföldi állampolgárnak, aki példamutató magatartásával, maradandó alkotásaival és kimagasló munkásságával, a község fejlődését, értékeinek megőrzését, újrateremtését és tiszteletben tartását ösztönző és segítő tevékenységével hozzájárult a község szellemi és anyagi értékeinek gyarapításához, jó hírnevének öregbítéséhez.

3. § (1) A díszpolgári kitüntető cím adományozását írásban kezdeményezheti:

a) polgármester,

b) bármely települési képviselő,

c) jegyző,

d) fonyi székhelyű civil szervezetek,

e) a községben működő egyházak,

f) országgyűlési képviselő,

g) a községben állandó lakóhellyel rendelkező polgár.

(2) A díszpolgári kitüntető cím adományozására vonatkozó javaslatnak tartalmaznia kell a díszpolgári címre felterjesztett személy nevét, címét, valamint érdemeinek és az elismerni kívánt tevékenység ismertetését. A javaslatot elektronikus vagy postai úton kell eljuttatni a polgármesternek minden év november 30. napjáig.

(3) A polgármester a beérkezett javaslatokat – döntés céljából – a Képviselő-testület elé terjeszti, amelyről a Képviselő-testület zárt ülésen, minősített többséggel dönt minden év december 20. napjáig.

4. § (1) A díszpolgári kitüntető címhez a Képviselő-testület díszoklevelet adományoz. A díszoklevél tartalmazza a község címerét, az adományozó megjelölését, a kitüntetett nevét, az adományozás jogcímét (az érdemeket röviden méltató szöveget), az adományozásról szóló képviselő-testületi határozat keltét és számát, a polgármester és a jegyző aláírását, az önkormányzat bélyegzőlenyomatát.

(2) A díszpolgári kitüntető cím átadása ünnepélyes keretek között a minden év december hónapjában megrendezésre kerülő „Mindenki Karácsonya” elnevezésű helyi rendezvényen történik.

5. § A díszpolgári kitüntető címhez kapcsolódó jogosultságok:

a) jogosult a díszpolgári kitüntető cím viselésére,

b) a díszpolgárt az Önkormányzat által rendezett minden hivatalos ünnepségre meg kell hívni,

c) a díszpolgár a községet bárhol képviselő delegáció résztvevőjének felkérhető a polgármester által.

6. § (1) A díszpolgári kitüntető címet a Képviselő-testület visszavonhatja, ha az elismerésben részesített személy bűncselekményt követett el, a bíróság a közügyek gyakorlásától eltiltotta, vagy magatartásával más módon arra méltatlanná válik.

(2) A díszpolgári kitüntető címet a kitüntetés kezdeményezésére jogosultak javaslatára a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé.

(3) A díszpolgári kitüntető cím visszavonásáról a Képviselő-testület minősített többséggel dönt.

(4) A Képviselő-testület díszpolgári kitüntető cím visszavonásáról szóló határozatának kézbesítésétől számított 15 napon belül a visszavonással érintett személy köteles visszaadni a díszoklevelet.

7. § (1) A díszpolgári kitüntető cím adományozásáról a jegyző nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a kitüntetett nevét, lakcímét, az adományozás jogcímét, az adományozásról szóló képviselő-testületi határozat keltét és számát.

(2) A díszpolgári kitüntető cím visszavonását be kell jegyezni a nyilvántartásba.

Vegyes rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2021. december 20-án 16 órakor lép hatályba.

Kategória: Rendeletek | A közvetlen link.