Fony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól

2021.11.11.

Fony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, 92. § (1) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikke (1) bekezdésének a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy az önkormányzat teherbíró képességének figyelembevételével megállapítsa a helyi sajátosságoknak megfelelő, a szociális rászorultságtól függő, pénzbeli és természetbeni szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit, garanciáit.

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed a Fony Község közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre.

Értelmező rendelkezések

3. § E rendeletben feltüntetett fogalmak tartalma tekintetében az Szt.-ben foglaltak az irányadóak.

A rendeletben szabályozott szociális ellátási és alapszolgáltatási formák

4. § (1) Szociális ellátások:

a) települési támogatás,

b) rendkívüli települési támogatás,

c) köztemetés.

(2) Szociális alapszolgáltatások:

a) szociálisan rászorultak étkeztetése,

b) házi segítségnyújtás,

c) családsegítés,

d) falugondnoki szolgáltatás.

(3) Szociális földprogram keretében nyújtható természetbeni ellátások.

(4) Az önkormányzat részt vesz a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban, hogy a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhető legyen a felsőoktatásban való részvétel.

Hatáskörök

5. § (1) A képviselő-testület dönt a rendkívüli települési támogatás megállapításáról, valamint a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj nyújtásáról.

(2) A képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester dönt az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként nyújtott települési támogatás megállapításáról és a köztemetésről.

6. § A polgármester a döntésekről köteles tájékoztatni a képviselő-testületet a soron következő képviselő-testületi ülésen.

7. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás iránti kérelmeket az Abaúj-Hegyközi Gyermekjóléti és Szociális Alapszolgáltatási Körzethez kell benyújtani. A kérelmek elbírálása az intézményvezető hatáskörébe tartozik.

(2) A szociálisan rászorultak étkeztetése iránti kérelmeket a Fonyi Szociális Intézményi Társulás által fenntartott Fonyi Gondozási Központhoz kell benyújtani. A kérelmek elbírálása az intézményvezető hatáskörébe tartozik.

Eljárási rendelkezések

8. § (1) Az eljárás kérelemre indul.

(2) A kérelmet írásban vagy szóban lehet előterjeszteni a Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatalnál (Fonyi Kirendeltség: 3893 Fony, Fő út 3.) A szóbeli kérelemről jegyzőkönyvet kell felvenni.

9. § (1) A kérelmező köteles a saját és a vele közös háztartásban élők vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, illetve az azokat igazoló okiratokat benyújtani.

(2) A havi rendszeres jövedelmeket munkáltatói igazolással, fizetési jegyzékkel, nyugdíjszelvénnyel, postai feladóvevénnyel vagy bankszámlakivonattal kell igazolni.

(3) A nem rendszeres jövedelmeket írásbeli nyilatkozattal (amit a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tesz) kell igazolni.

(4) A jövedelemszámításnál irányadó időszak tekintetében az Szt. rendelkezéseit kell alkalmazni.

(5) Amennyiben a kérelmező által a vagyoni, jövedelmi helyzetére vonatkozóan megadott adatok vitathatók, a Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatal szükség szerint környezettanulmányt készít, megkeresi az illetékes hatóságokat adatszolgáltatás iránt. Amennyiben a kérelmező a szükséges környezettanulmány felvételét nem teszi lehetővé, kérelmét el kell utasítani.

10. § A kérelmező az eljárás során köteles folyamatosan együttműködni a Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatallal a szociális helyzetének felmérésében és a valóságnak megfelelő nyilatkozatokat tenni.

11. § (1) A támogatásban részesülő személy a jogosultsága feltételeit érintő lényeges tények, körülmények, vagyoni és jövedelmi viszonyainak változását annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles bejelenteni a Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatalnak.

(2) Ha a támogatásban részesülő személy jogosulatlanul és rosszhiszeműen vette igénybe a szociális ellátást vagy alapszolgáltatást, annak nyújtását meg kell szüntetni és intézkedni kell a kifizetett ellátás visszatérítése iránt.

(3) A szociális ellátás vagy alapszolgáltatás megállapítása iránti kérelmet elbírálni jogosult méltányosságból engedélyezheti a visszafizetendő támogatás összegének részletekben történő megfizetését, amennyiben a visszafizetés miatt a család egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege alá csökken.

12. § (1) A nem rendszeres pénzbeli szociális ellátást a határozat véglegessé válásától számított 5 napon belül Fony Község Önkormányzatának házipénztárból kell kifizetni.

(2) A kérelmező rendkívüli élethelyzetére tekintettel a polgármester jogosult az ellátás azonnali készpénzben történő kifizetésének engedélyezésére. Erről a képviselő-testületet – a soron következő ülésén – tájékoztatni kell.

13. § A szociális ellátás vagy alapszolgáltatás megállapítása iránti kérelmet elbírálni jogosult megkeresése alapján a Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrzi a megállapított támogatás felhasználását.

Települési támogatás

14. § (1) A polgármester az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként települési temetési támogatás állapít meg annak a személynek, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott, amennyiben a kérelmező és a vele egy háztartásban élő személyek havi egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át.

(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként nyújtott települési temetési támogatás összege 20.000.-Ft.

(3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként nyújtott települési temetési támogatás iránti kérelmet a haláleset anyakönyvezését követő 30 napon belül lehet benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a halotti anyakönyvi kivonat másolati példányát és a temetés költségeit igazoló, a kérelmező nevére kiállított számlákat eredeti példányban.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott számlákat a kérelem elbírálását követően vissza kell adni a kérelmező részére. A számla eredeti példányán fel kell tüntetni a megállapított települési támogatás összegét – a kérelem elutasításának tényét -, illetve a határozat számát.

Rendkívüli települési támogatás

15. § (1) A képviselő-testület rendkívüli települési támogatást nyújt az átmeneti jelleggel létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő családok és személyek részére, amennyiben a kérelmező és a vele egy háztartásban élő személyek havi egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.

(2) Rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni, ha a kérelmező

a) családját elemi csapás érte,

b) közlekedési balesetben vagy bűncselekmény sértettjeként súlyos, maradandó egészségkárosodással járó sérülést szenved,

c) egyéb hirtelen bekövetkező, előre nem várt családi tragédia (különösen betegség, haláleset) elszenvedője,

d) bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul,

e) 15 napot meghaladó tartós kórházi kezelésre szorul,

f) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához segítségre szorul,

g) gyermek iskoláztatáshoz támogatásra szorul,

h) a gyermek fogadásának előkészítéséhez segítségre szorul.

(3) Létfenntartási gondnak kell tekinteni, ha a kérelmező

a) megélhetése valamilyen előre nem látható esemény bekövetkezése során, igazolt módon veszélyeztetve van,

b) olyan – kérelmezőnek fel nem róható okból bekövetkezett – váratlan anyagi kiadás jelentkezik, amely veszélyezteti létfenntartásának biztosítását.

Köztemetés

16. § (1) A polgármester intézkedik a köztemetés iránt, ha

a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy

b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

(2) Amennyiben a polgármester a köztemetés költségeinek az eltemettetésre köteles személy általi megtérítését rendeli el, maximum 12 havi részletfizetés engedélyez. Az első részlet megfizetésének határideje a részletfizetést megállapító határozat véglegessé válását követő hónap utolsó napja. Ha a kérelmező valamelyik megállapított részletet késedelmesen fizet meg, a teljes összeg azonnal esedékessé válik.

Szociálisan rászorultak étkeztetése

17. § (1) A szociálisan rászorultak étkeztetése keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

a) koruk /60. életév feletti életkor esetén/,

b) egészségi állapotuk,

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,

d) szenvedélybetegségük, vagy

e) hajléktalanságuk

miatt, amennyiben a kérelmező rendszeres havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át.

(2) Fony Község Önkormányzata a szociálisan rászorultak étkeztetését a Fonyi Gondozási Központ (383 Fony, Templom út 2.) útján biztosítja.

(3) A szociálisan rászorultak étkeztetésére való jogosultság megállapítása az intézményvezető feladata, aki köteles nyilvántartást vezetni a jogosultakról és az adatszolgáltatásokat teljesíteni.

(4) Az intézményvezető a szociálisan rászorultak étkeztetését igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt, amely tartalmazza

a) az igénybe vevő természetes személyazonosító adatait

b) az étkeztetés kezdetének időpontját,

c) az étkeztetés időtartamát (a határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését),

d) az igénybe vevő számára nyújtott szolgáltatások tartalmát és módját /napi egyszeri meleg étel, falugondnok általi házhoz szállítás/,

e) a térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat,

f) az ellátástól való távolmaradás esetén (pl. betegség, kórházi ápolás, elutazás) az előzetes bejelentési kötelezettség szabályait,

g) az ellátás megszüntetésének eseteire vonatkozó figyelmeztetést.

(5) A szociálisan rászorultak étkeztetése az étel házhoz szállításával történik, amelyről a falugondnok gondoskodik.

(6) A szociálisan rászorultak étkeztetése alapellátás megszűnik, ha az igénybe vevő:

a) a térítési díjat két hónapon keresztül nem fizeti meg, kivéve, ha ingyenes ellátásban kell részesíteni,

b) a szolgáltatást két hónapon keresztül nem veszi igénybe,

c) elhalálozik,

d) kéri az alapellátás megszüntetését.

(7) Az alapellátás megszüntetése az intézményvezető hatáskörébe tartozik. Az alapellátás megszűnéséről az intézményvezető írásban értesíti az igénybe vevőt.

(8) Az étkeztetésért fizetendő térítési díjakat az 1. melléklet tartalmazza.

Házi segítségnyújtás

18. § Fony Község Önkormányzata a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatási feladatokat az Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Abaúj-Hegyközi Gyermekjóléti és Szociális Alapszolgáltatási Körzet (3895 Gönc, Petőfi út 8.) útján látja el.

Családsegítés

19. § Fony Község Önkormányzata a családsegítés szociális alapszolgáltatási feladatokat az Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Abaúj-Hegyközi Gyermekjóléti és Szociális Alapszolgáltatási Körzet (3895 Gönc, Petőfi út 8.) útján látja el.

Falugondnoki szolgáltatás

20. § A képviselő-testület a falugondnoki szolgáltatás működéséről külön önkormányzati rendeletet alkot.

Szociális földprogram

21. § (1) A szociális földprogram célja a szociálisan támogatásra szorulók kistermelői munkájának lehetővé tétele, a szociális problémák enyhítése, a szociálisan nehéz helyzetbe került, kisnyugdíjas családok megélhetési gondjainak enyhítése.

(2) Az ellátásra az jogosult, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, de különösen:

a) aki házigondozásban, házi segítségnyújtásban részesül,

b) a tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélyben részesülők,

c) jövedelemmel nem rendelkezők,

d) az álláskeresési járadékban részesülők,

e) a közhasznú, közcélú foglalkoztatásban részesülők.

(3) Kivételesen méltányolható esetben megállapítható a szociális földprogram keretében nyújtott támogatás, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem a (2) bekezdésben meghatározott jövedelmet meghaladja, de a család szociális helyzete a támogatást indokolja.

(4) A szociális földprogram keretében nyújtott természetbeni támogatás:

a) napos – és előnevelt csirke, kacsa, tojótyúk stb.,

b) sertés, kecske, szarvasmarha, birka.

(5) A szociális földprogram szakmai előkészítésében és lebonyolításában a falugazda és szaktanácsadó is közreműködik. A program szakmai és pénzügyi lebonyolításáért – mint programkoordinátor – a polgármester felelős.

(6) A programban aktívan résztvevő, életminőségének javításáért maga is tenni akaró, halmozottan hátrányos helyzetű személyek plusz jövedelemre tesznek szert, azáltal, hogy az általuk megtermelt húst saját élelmezési célra vagy értékesítésre használhatják fel.

(7) A Szociális Földprogram Szervezeti és Működési Szabályzatát e rendelet 1. függeléke tartalmazza.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

22. § (1) A Képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében ösztöndíj állapít meg annak a pályázatát határidőben benyújtó és a benyújtás időpontjában a településen bejelentett lakóhellyel és, vagy tartózkodási hellyel rendelkező pályázónak, aki megfelel a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben meghatározott előírásoknak.

(2) Az ösztöndíjra való jogosultság megállapítása szempontjából szociálisan rászorulónak kell tekinteni azt a pályázót, akinek az egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 550%-át. Amennyiben a gyermeket egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza, vagy ha a pályázóval egy háztartásban igazoltan tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy van, a szociális rászorultság akkor állapítható meg, ha a háztartásban az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600%-át.

(3) Az ösztöndíj havi összege 5.000.-Ft.

(4) Az ösztöndíj visszavonásra kerül, a visszavonásról hozott határozat meghozatalát követő tanulmányi félévtől, ha

a) a „B” típusú ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn,

b) a támogatásban részesített „A” és „B” típusú pályázó elköltözik a település önkormányzatának illetékességi területéről.

(5) A pályázónak a saját és vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről szóló igazoláson túl a szociális rászorultság igazolására csatolni kell:

a) amennyiben a szülők elváltak, jogerős bírósági ítélet másolat,

b) több eltartott esetén iskola, óvodalátogatási igazolásokat,

c) amennyiben a pályázó árva, félárva, halotti anyakönyvi kivonat másolatát, árvaellátást megállapító határozatot,

d) amennyiben gyermeket nevel, születési anyakönyvi kivonatot,

e) állami gondozott, gyámolt esetén gyámhivatal határozatát, bíróság ítéletét,

f) igazolást tartós betegségről, határozatot rokkantság, fogyatékosság megállapításáról,

munkanélküliség igazolását, vállalkozó esetén Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolást előző évi jövedelméről.

(6) Az a pályázó, aki családban nevelkedett és a pályázat benyújtását megelőző egy éven belül lakcímet és családi státuszt változtatott, köteles csatolni a szülők jövedelméről szóló igazolásokat abban az esetben is, ha nyilatkozatuk szerint külön háztartásban élnek. A szociális rászorultság megállapítása a becsatolt igazolások figyelembevételével történik.

Vegyes rendelkezések

23. §1

24. § Ez a rendelet 2021. november 10-én lép hatályba.

1. melléklet

Az étkeztetésért fizetendő térítési díjak

1./ Az étkeztetés nyersanyagnormája: 500-Ft./adag

2./ Szociálisan rászorultak étkeztetése:

A szociálisan rászorultak étkeztetésének térítési díja: 600-Ft./ebéd.

3./ Az óvodai étkeztetés térítési díjai:

– tízórai: 120-Ft./adag,

– ebéd: 240-Ft./adag,

– uzsonna: 120-Ft./adag.

Az óvodai étkeztetés nyersanyagnormája: 480.-Ft./adag.

Kategória: Rendeletek | A közvetlen link.